Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

FPS hřebci


FPS hřebci působící v Holandsku

Jméno hřebce

Otec

Matka

Otec matky

Kontakt

Ulke 338

Tjimme 275

Stb

Fabiolaa

Stb Ster Pref Pres

Reitse 272

Stb Sport Pref

http://dekstationgaasterland.nl

Abe 346

Jillis 301

Wina-Vrouck
Stb Ster Pref

Hearke 254
Stb Sport Pref

http://www.fam-bosma.nl

Jasper 366

Olof 315

Stb Sport Pref

Antje ut de Mieden
Stb Ster Prest

Franke 251

Stb

http://hvmstal.nl

Rik 396

Oltman 317

Stb

Edwarda
Stb Ster Pref

Reitse 272
Stb Sport Pref

http://www.heerenzijl.nl

Tsjalke 397

Leffert 306

Stb Sport Pref

Selma fan 'e Grupstal
Stb Ster Pref

Doeke 287

Stb

http://www.hhtoonen.nl

Rindert 406

Brandus 345

Stb Sport Pref

Elske
Stb Ster Pref

Jochem 259

Stb Sport Pref

http://www.deterpen.com/

Beart 411

Jasper 366

Stb Sport Elite Pref

Setske F.
Stb Ster Pref Prest

Feitse 293

Stb Pref

http://www.gebrvanmanen.com

Aan 416

Abe 346

Stb

Dieke V
Stb Ster

Jurjen 303

Stb

http://www.fam-bosma.nl

Haitse 425

Jasper 366

Stb Sport Elite Pref

Jeldau fan 'e Wigêri
Stb Model Pref Prest

Rypke 321

Stb

http://www.hengstenhouderij-schreven.nl

Jorn 430

Fabe 348

Stb Sport Pref

Anke R.
Stb Model

Feitse 293

Stb Pref

http://www.denieuweheuvel.com

Loadewyk 431

Tsjerk 328

Stb Sport Pref

Marianne van de Zuiderwaard

Stb Ster

Jurjen 303

Stb

http://sake449.eu

Jense 432

Sierk 326

Stb

Sonja van het Schar

Stb Ster

Leffert 306

Stb Sport Pref

http://www.fam-bosma.nl

Maurits 437

Ulbert 390

Stb Sport

Wendy fan it Pompebled
Stb Ster Pref

Ulke 338

Stb Sport

http://www.gebrvanmanen.com

Maeije  440

Beart 411
Stb Sport Pref

Annegjen
Stb Ster Pref Prest

Goffert 369

Stb Sport

http://www.fam-bosma.nl

Michiel 442

Tsjerk 328

Stb Sport Pref

Trudy fan Boalsert
Stb Ster

Leffert 306

Stb Sport Pref

http://stalokkema.nl

Stendert 447

Andries 415

Stb Sport

Aukje Boszorg
Stb Model Pref Prest

Piter 312

Stb

http://www.friesianstallions.nl

Pier 448

Beart 411
Stb Sport Pref

Jikke N.
Stb Ster

Also 279

Stb

http://www.denieuweheuvel.com

Sake 449

Doaitsen 420

Stb Sport

Teuntsje fan Snakkerstate
Stb Ster Pref

Rypke 321

Stb

http://sake449.eu

Sipke 450

Teade 392

Stb Sport

Bauwina W.
Stb Ster

Ulke 338

Stb Sport

http://www.denieuweheuvel.com

Reinder 452

Aan 416

Stb

Trynke B.
Stb Ster

Sierk 326

Stb

http://www.fam-bosma.nl

Tsjalle 454

Mintse 384

Stb Sport

Welmoed fan Fjildsicht
Stb Ster Pref Prest

Brandus 345

Stb Sport Pref

http://www.staldemersken.nl

Take 455

Jakob 302

Stb Sport

Iemkje ut e Reiden
Stb Ster Pref Prest

Oltman 317

Stb

http://www.denieuweheuvel.com

Wimer 461

Hinne 427

Stb Sport

Adellyke
Stb Ster

Heinse 354

Stb Sport Pref

http://dekstationgaasterland.nl

Wytse 462

Arjen 417

Stb Sport

Wilinda K.
Stb Ster Pref

Oege 267

Stb Pref

http://stalhouderijkruis.nl

Wylster 463

Rindert 406

Stb Sport

Jeldau fan 'e Wigêri

Stb Model Pref Prest

Rypke 321

Stb

http://www.henswoude.nl

Alke 468

Fabe 348
Stb Sport Pref

Wiske van 't Oost
Stb Ster Pref

Jacob 302

Stb Sport

http://dekstationgaasterland.nl

Alwin 469

Felle 422

Stb Sport

Waldiena B.L.
Stb Ster

Tsjerk 325

Stb Sport Pref

http://www.denieuweheuvel.com

Bikkel 470

Beart 411
Stb Sport Pref

Lysbeth fan 'e Lange Ekers
Stb Ster Pref Prest

Tsjerk 328

Stb Sport Pref

http://www.spliethofpaarden.nl

Aarnold 471

Wikke 404

Stb Sport

Frieda fan Marksate

Stb Ster Prest

Jacob 302

Stb Sport

https://www.heukerbv.com

Bartele 472

Onne 376

Stb Sport

Liefke fan 't Brillehof

Stb Ster

Tsjerk 328

Stb Sport Pref

https://www.heukerbv.com

Epke 474

Beart 411
Stb Sport Pref

Klaske Evaa D.
Stb Ster

Anton 343

Stb Sport Pref

http://www.denieuweheuvel.com

Fonger 478

Olgert 445

Stb Sport Elite

Liese
Stb Ster

Doeke 287

Stb

http://dekstationgaasterland.nl

Gerben 479

Doaitsen 420

Stb Sport

Seija van de Olde Mette Moate
Stb Ster

Sape 381

Stb Sport

http://www.denieuweheuvel.com

Jehannes 484

Tsjalle 454

Stb Sport Pref

Femke van Dedgum
Stb Ster Pref Prest

Oepke 266

Stb

http://www.staldemersken.nl

Jouwe 485

Pier 448

Stb Sport

Ryanne V.

Stb Kroon Sport

Folkert 353

Stb Sport Pref

http://www.denieuweheuvel.com

Erryt 488

Meinse 439

Stb

Lieke Naomie
Stb Ster

Sytse 385

Stb

http://fam-bosma.nl

Eise 489

Maurits 437

Stb Sport

Lieke fan Hylpen

Stb Ster Pref Prest

Olof 315

Stb Sport Pref

http://www.stalchardon.nl

Markus 491

Maurits 437

Stb Sport

Jildau fan Teakesyl
Stb Ster Pref Prest

One 376

Stb Sport

http://dekstationgaasterland.nl

Nane 492

Wimer 461

Stb Sport

Joselien T.J.

Stb Ster  

Brandus 345
Stb Sport Pref

http://www.henswoude.nl

Omer 493

Gjalt 426

Stb Sport

Zandra fân Bartlehiem

Stb Ster Pref

Karst 362

Stb

http://www.denieuweheuvel.com

Elias 494

Jorn 430

Stb Sport

Maaike Brechtsje D.
Stb Kroon Sport Prest

Maiko 373

Stb Sport

http://www.stalbaronspahn.nl

Jurre 495

Maurits 437

Stb Sport

Teatske L.
Stb Ster

Jasper 366

Stb Sport Elite Pref

http://www.stalchardon.nl

Menne 496

Norbert 444

Stb Sport Pref

Nynke fan 'e Skâswyke
Stb Ster Pref

Beart 411

Stb Sport Pref

http://www.gebrvanmanen.com

Mees 497

Tymon 456

Stb Sport

Tjitske van Rijnwoude

Stb Ster

Dries 421

Stb. Sport

http://www.henswoude.nl

Rommert 498

Norbert 444

Stb Sport Pref

Lieske fan 'e Welle

Stb Ster Pref

Jasper 366

Stb Sport Elite Pref

http://www.stalchardon.nl

Tjebbe 500

Bartele 472

Stb Sport

Femke van stal Zadelhoff

Stb Ster

Dries 421

Stb Sport

http://www.denieuweheuvel.com

Tiede 501

Alwin 469

Stb Sport

Corrine Z.

Stb Ster

Loadewyk 431

Stb Sport Elite

http://www.denieuweheuvel.com

Ulbran 502

Reinder 452

Stb Sport

Wytske fan´e Wigéri

Stb Ster

Jacob 302

Stb Sport

http://staldemersken.nl

Tymen 503

Tsjalle 454

Stb Sport Pref

Esoca fan Fjildsicht

Stb. Ster Pref Prest

Harmen 424

Stb Sport

http://www.gebrvanmanen.com

Matthys 504

Norbert 444

Stb Sport Pref

Wylster H.

Stb Ster Pref

Beart 411

Stb Sport Pref

http://www.gebrvanmanen.com

Teun 505

Bartele 472

Stb Sport

Richt fan Lutke Peinjum

Stb Ster

Rindert 406

Stb Sport

http://www.stalfandekadyk.nl

Ulbe 506

Anders 451

Stb Sport Elite

Willy ´fan Panhuys´

Stb Ster Pref

Anton 434

Stb Sport Pref

http://www.henswoude.nl

Yme 507

Tsjalle 454

Stb Sport Pref

Hadewich Hyliested Ostergaard

Stb Model Sport

Bente 412

Stb Sport

http://staldemersken.nl

Willem 508

Hette 481

Stb Sport

Tjanneke L.

Stb Ster

Folkert 353

Stb Sport Pref

http://www.denieuweheuvel.com

Wardy 509

Hette 481

Stb Sport

Annegjen

Stb Ster Pref Prest

Goffert 369

Stb Sport

http://dekstationgaasterland.nl

Bastiaan 510

Jisse 433

Stb Sport

Djura S.

Stb Kroon Sport Pref

Tsjerk 328

Stb Sport Pref

http://www.stalchardon.nl

Wibout 511

Thorben 466

Stb Sport Elite

Estelle van de Strubbenhof

Stb Ster Pref

Doeke 287

Stb

http://staldemersken.nl

Waander 512

Loadewyk 431

Stb Sport Elite

Sigrid

Stb Ster

Beart 411

Stb Sport Pref

http://www.friesevisser.com

Wolter 513

Fabe 348

Stb Sport Pref

Zandra fan Bartlehiem

Stb Ster Pref

Karst 362

Stb

http://www.friesevisser.com

Auwert 514

Jehannes 484

Stb Sport

Gerlinde D.

Stb Ster

Andries 415

Stb Sport

http://www.denieuweheuvel.com

Arent 515

Jouwe 485

Stb Sport

Marije van Dijkstra State

Stb Ster

Haitse 425

Stb Sport Elite

http://www.denieuweheuvel.com

Boet 516

Jouwe 485

Stb Sport

Nynke Ven

Stb Ster

Uldrik 457

Stb

http://www.denieuweheuvel.com

FPS hřebci působící v Německu

Jméno hřebce

Otec

Matka

Otec matky

Kontakt

Gjalt 426

Pyt 325

Stb

Margriet C.
Stb Model

Lukas 324

Stb

https://wickeschliede.de

Maurus 441

Tsjalke 397

Stb

Wytske van de Leidijk

Stb Ster

Krist 358

Stb

http://www.friesenstall-marschhorst.de

FPS hřebci působící ve Švédsku

Jméno hřebce

Otec

Matka

Otec matky

Kontakt

Tymon 456

Andries 415

Stb Sport

Helena L.
Stb Ster Pref Prest

Leffert 306

Stb Sport Pref

http://www.aftonmora.se

Siert 499

Dries 421

Stb Sport

Laura B.

Stb Pref Prest

Sape 381

Stb Sport

http://www.aftonmora.se

FPS hřebci působící v Maďarsku

Jméno hřebce

Otec

Matka

Otec matky

Kontakt

Sjouke 453

Doaitsen 420

Stb Sport

Wiefkje V.

Stb Ster Pref

Jelte 365

Stb

https://www.frizland.com

Wolfert 467

Felle 422

Stb Sport

Fetske van de Klei
Stb

Jacob 302

Stb Sport

https://www.frizland.com

FPS hřebci působící v USA a Kanadě

Jméno hřebce

Otec

Matka

Otec matky

Kontakt

Monte 378

Teunis 332

Stb Sport Pref

Roos Boszorg

Stb Ster Pref

Hannes 296

Stb

http://www.friesianfocus.com

Sibald 380

Sierk 326

Stb

Berlinda H.

Stb Ster Pref

Leffert 306

Stb Sport Pref

http://leyendekker.com

Sape 381

Fabe 348

Stb Sport Pref

Olcha

Stb Model Pref Prest

Feitse 293

Stb Pref

http://www.signaturefriesians.com

Ulbert 390

Sierk 326

Stb

Famke D.

Stb Ster Pref

Leffert 306

Stb Sport Pref

https://www.ironspringfarm.com

Teade 392

Anton 343

Stb Sport Pref

Irma van´t Zuid

Stb Ster

Pike 316

Stb

https://www.ironspringfarm.com

Brend 413

Brandus 345

Stb Sport Pref

Meta van de Strubbenhof

Stb Ster

Doeke 287

Stb

https://www.ironspringfarm.com

Andries 415

Tsjerk 328

Stb Sport Pref

Gitte

Stb Ster

Nykle 309

Stb

http://www.maddisfriesianranch.com

Doaitsen 420

Wander 352

Stb

Wieke vanSchuilenburg

Stb Model Pref Prest

Reitse 272

Stb Sport Pref

http://www.maddisfriesianranch.com

Jesse 435

Leffert 306

Stb Sport Pref

Jildau J.

Stb Ster

Doeke 287

Stb

http://www.royalcarouselfriesians.net

Meinse 439

Heinse 354

Stb Sport Pref

Femke fan Nes

Stb Ster

Dirk 298

Stb Sport

https://www.ironspringfarm.com

Norbert 444

Tsjerk 328

Stb Sport Pref

Amalia-Annie

Stb Model Pref

Hearke 254

Stb Sport Pref

http://www.signaturefriesians.com

Uldrik 457

Dries 421

Stb Sport

Eeke fan 'e Vesta Hoeve
Stb Ster Pref

Tsjerk 328
Stb Sport Pref

https://www.pitchblackstables.com

Tonjes 459

Anton 343

Stb Sport Pref

Tjallina W.

Stb Model

Ulke 338
Stb Sport

https://www.kettlecreekfriesians.com

Tjalbert 460

Beart 411

Stb Sport Pref

Grevinne fan Lutke Peinjum

Stb Ster Pref Prest

Ulke 338

Stb Sport

https://www.ironspringfarm.com

Wybren 464

Feike 395

Stb Sport

Heike

Stb Ster Pref

Wicher 334

Stb

http://friesianconnection.com

Thorben 466

Ielke 382

Stb Sport

Hester fan Fjildsicht

Stb Ster Pref

Sape 381

Stb Sport

https://bpfriesians.com

Djoerd 473

Jerke 434

Stb Sport

Sjieuwke fan Unia State

Stb Ster Pref Prest

Bonne 341

Stb

http://www.brooksidefriesians.com

Bene 476

Doaitsen 420

Stb Sport

Wilma van de Zuiderwaard
Stb Ster Pref

Leffert 306

Stb Sport Pref

http://www.signaturefriesians.com

Hessel 480

Norbert 444

Stb Sport Pref

Jitscke van de Stierenweg

Stb Ster Pref

Jelke 367

Stb

http://friesianconnection.com

Haike 482

Arjen 417

Stb Sport

Tialda fan Algrastate
Stb Ster

Lute 304

Stb Sport

http://leyendekker.com

Tjaarda 483

Time 398

Stb

Daisy W.

Stb Ster Pref

Lolke 371

Stb Sport

http://friesianconnection.com

Julius 486

Norbert 444

Stb Sport Pref

Wietske van de Anne Hoeve
Stb Ster

Beart 411

Stb Sport Pref

https://www.kettlecreekfriesians.com

Meinte 490

Beart 411

Stb Sport Pref

Boukje C

Stb Pref

Anton 343
Stb Sport Pref

http://friesianconnection.com

FPS hřebci působící v Jižní Africe

Jméno hřebce

Otec

Matka

Otec matky

Kontakt

Fetse 349

Feitse 293

Stb Pref

Ordina B.

Stb Ster

Djurre 284

Stb

http://quantumstud.co.za

Wierd 409

Folkert 353

Stb Sport Pref

Tsjitske ut de Polder

Stb Ster Pref

Reitse 272

Stb Sport Pref

http://fpssa.co.za

Dries 421

Jasper 366

Stb Sport Elite Pref

Hiltsje fan Nes

Stb Model Pref Prest

Hearke 254
Stb Sport Pref

http://www.pelagraca.com

Mewes 438

Teeuwis 389

Stb Sport

Oekje-Vrouwkje

Stb Ster Pref

Oege 267

Stb Pref

Aveleda Friesian Stud

https://www.facebook.com/aveledafriesianstud

Tjalf 443

Heinse 354

Stb Sport Pref

Welmoed M.

Stb Ster Pref Prest

Tjimme 275

Stb

http://fpssa.co.za

Anders 451

Adel 357

Stb Sport

Hanneke v.d. Hoogstraat

Stb Ster Prest

Ouke 313

Stb

N.C.J. Peinaar, Potchefstroom

Hette 481

Norbert 444

Stb Sport Pref

Tsjikke Z.
Stb

Rindert 406

Stb Sport

http://www.pelagraca.com

Zdroj: https://www.kfps.nl

Poznámka: Do konce března může dojít ještě k aktualizaci hřebců, seznam tedy není konečný. Někteří hřebci, ačkoliv jsou v zahraničí či jsou po smrti, mohou být namraženi v někerých stanicích. Níže je seznam certifikovaných stanic:

http://www.gebrvanmanen.com

http://www.henswoude.nl

http://www.denieuweheuvel.com

http://www.hhtoonen.nl

slot gacor slot gacor 2023 slot deposit dana jendralsmaya.org slot deposit dana slot gacor slot demo slot pulsa situs slot slot gacor slot kamboja slot pulsa