Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Výkonnostní zkoušky

FPMTA - výkonnostní zkouška v zápřahu pro mladé fríské koně

Pro koho jsou testy určeny?

Pro mladé koně ve věku 3,4 a 5 let (klisny, valachy i hřebce),  registrováné u KFPS (v kterékoliv plemenné knize, tedy KFPS-hlavní registr, KFPS-D, Bijboek I a Bijboek II.).

Výkonnostní zkouška se  koná součastně se  Svodem fríských koní. 

Podmínky účasti:

 • majitel koně musí být členem KFPS (a CAFK)
 • kočí nemusí být majitelem koně ani nemusí být členem žádné z organizací
 • veterinární podmínky jsou shodné jako pro účast na svodu (platné vyšetření krve na IA, řádné očkování proti chřipce)
 • zkoušky jsou pro účastníky zdarma (účastník si hradí ustájení, pokud ho požaduje), vítěz obdrží věcné ceny od pořadatele
 • při dosažení více než 65 bodů postupuje dvojice do celostátního finále v Nizozemsku
 • výsledky jsou zaznamenány v databázi KFPS, zkoušky je možné zajet jen jednou za rok

Ustrojení jezdce a koně:

Vybavení koně se řídí pravidly ČJF pro nižší  soutěže.

 • poprsní postroje
 • dvoukolý nebo čtyřkolý vozík (preferuje se lehký čtyřkolý vozík)
 • nejsou povoleny žádné pomocné otěže
 • kočí musí být oblečen v souladu s pravidly, včetně pokrývky hlavy

Organizace zkoušky:

 • každá dvojice zkoušku absolvuje samostatně (s výjimkou závěrečného dekorování, kterého se účastní všichni účastníci podle prostorových možností haly)
 • před zkouškou musí kočí koně opracovat v prostorech určených organizátorem, aby pro vjezdu do haly již mohla zkouška ihned začít
 • zkouška trvá zhruba 5 minut
 • zkoušku posuzují dva komisaři delegovaní KFPS, ze zkoušky je zpracován protokol s číselným a slovním ohodnocením
 • celkový počet bodů je 100, účastníci s více než 65 body jsou kvalifikováni do finále v Nizozemsku

Jak probíhá zkouška:

 • po vjezdu do kolbiště je dvojice představena komisařům, kteří provedou kontrolu postrojů a ustrojení kočího
 • na základě pokynů komisařů předčítá komentátor cviky, které má kůň provést
 • testuje se především talent koně pro zápřahové disciplíny, přechody, schopnost koně předvést korektně krok a klus, prodloužení, zkrácení, rozhodčí neposuzují jako chybu, pokud kůň neudělá cvik přesně v tom písmenu, které je přečteno
 • v testu kůň předvede krok a klus v pořadí a v těch cvicích, které komisaři stanoví pro tu kterou dvojici
 • žádná předem zadaná úloha není předepsána, komisaři volí cviky individuálně pro každého koně, nemusí se objevit všechny cviky
 • požadované cviky: krok, klus, prodloužit klus, velký kruh, vytažení krku při povolených opratích, přechody krok-klus-krok, změny směrů, správná reakce na pobídky bičem
 • po skončení testu všech dvojic jsou vyhlášeny výsledky a dekorováni vítězové
 • účastníci získají protokol o absolvování, výsledky jsou uložené v databázi KFPS

FPMDA - Výkonností zkoušky pro mladé fríské koně s drezurními předpoklady

Pro koho jsou testy určeny?

Pro mladé koně ve věku 4, 5 a 6 let (klisny, valachy i hřebce), kteří jsou registrováni u KFPS (v kterékoliv plemenné knize, tedy KFPS-hlavní registr, KFPS-D, Bijboek I a Bijboek II.).

Zkouška se koná u příležitosti Svodů fríských koní. 

Podmínky:

 • majitel koně musí být členem KFPS a CAFK
 • jezdec nemusí být majitelem koně, jezdec nemusí být členem žádné z organizací
 • veterinární podmínky jsou shodné jako pro účast na svodu (platné vyšetření krve na IA, řádné očkování proti chřipce)
 • zkoušky jsou pro účastníky zdarma (účastník si hradí ustájení, pokud ho požaduje), vítěz obdrží věcné ceny od pořadatele
 • při dosažení více než 65 bodů postupuje dvojice do celostátního finále v Nizozemsku

Vybavení koně:

Vybavení koně se řídí pravidly FEI pro nižší drezurní soutěže.

 • anglické sedlo (drezurní, univerzální), bílá podsedlová dečka
 • není povoleno westernové sedlo ani jiná zvláštní sedla
 • jednoduchá uzdečka s nánosníkem (nejlépe anglický kombinovaný nánosník)
 • stihlo, oliva, "déčko", s rovným, lomeným nebo dvakrát lomeným udítkem
 • není povoleno bezudidlové uždění ani žádný typ provazové uzdečky nebo ohlávka
 • není povolena plná uzda
 • nejsou povoleny žádné pomocné otěže, ani martingal

Ustrojení jezdce:

Ustrojení jezdce se řídí pravidly FEI pro nižší drezurní soutěže.

 • bílé nebo světlé jezdecké kalhoty, bílá košile, tmavé jezdecké sako, kravata / plastron
 • vysoké jezdecké boty nebo perka a hladké čapsy
 • jezdecká čepice, pro účastníky mladší 15 let je povinná bezpečnostní přilba
 • je povolen frak
 • u jezdkyň s dlouhými vlasy je vyžadováno upěvnění vlasů síťkou nebo zapletení do drdolu
 • je možné použít šporny a bičík (ne delší než 110 cm)

Jak probíhá zkouška:

 • dvojice dostane čas zhruba 15 minut na opracování a přípravu
 • po nastoupení do drezurního obdélníku bude dvojice představena komisařům, kteří provedou kontrolu ustrojení jezdce a koně
 • na základě pokynů komisařů předčítá organizátor cviky, které má kůň provést
 • testuje se především talent koně pro drezuru, přechody, schopnost koně předvést korektně krok, klus a cval
 • v testu kůň předvede krok, klus, cval v pořadí a v těch cvicích, které komisaři stanoví pro tu kterou dvojici
 • žádná předem zadaná drezurní úloha není předepsána, komisaři volí cviky individuálně pro každého koně, nemusí se objevit všechny cviky
 • požadované cviky pro čtyřleté koně: poloviční zádrže, krok, klus, prodloužit klus, malý a velký kruh ve všech chodech, vytažení otěže, přechody krok-klus-krok, ustupování na holeň v klusu, základní jízdárenské cviky (změny směrů)
 • požadované cviky pro pěti- a šestileté koně: shodně jako pro čtyřleté koně, navíc je vyžadováno "dovnitř plec" v kroku
 • po skončení testu všech dvojic jsou vyhlášeny výsledky a dekorováni vítězové
 • účastníci získají protokol o absolvování, výsledky jsou uložené v databázi KFPS

I.B.O.P - výkonnostní zkoušky - Instelling Bruikbaarheids Onderzoek (Friese) Paarden

Vyhlašovatel:

Vyhlašovatelem zkoušek je KFPS ve spolupráci s dceřinými asociacemi mimo Nizozemsko (CAFK je pořadatelem zkoušek pro ČR ).

Účel zkoušek:

Účelem těchto zkoušek je otestovat vhodnost koně pro sport a to s maximální možnou objektivitou.

Zúčastnit se může každý kůň starší 4 let. Zkoušku IBOP je možné složit třemi způsoby - drezurou pod sedlem, vozatajskou drezurou, show-zápřahem. Jednotlivé zkoušky je možné skládat v jednom dni. Ke zkoušce budou zapsáni pouze koně registrovaní u KFPS (ve všech registrech).   

Úspěšné splnění IBOP testů může přispět při rozhodování o udělení titulu Ster (při splnění požadavků na exteriér a pohybu na ruce). Je požadavkem pro definitivní udělení titulu Kroon a Model u klisen. Pro udělení těchto titulů je nezbytné, aby klisna získala alespoň 77 bodů a s tím, že průměrná známka za chody musí být alespoň 7 a jednotlivé známky nesmí být nižší než 6. 

Místo konání:

O místě konání rozhoduje pořadatel. Zkoušky se mohou konat v hale i na venkovním kolbišti. Pořadatel zajistí vhodné prostory a nezbytné vybavení. V případě pořádání mimo Nizozemsko musí zkoušky posuzovat komisaři certifikovaní u KFPS. 

V ČR se zkoušky konají jako součást svodu, a to bez ohledu na počet přihlášených koní.

Podmínky účasti:

Zkoušky se může účastnit každý kůň starší 4 let, registrovaný v jakémkoli registru FPS.

Každý kůň se smí zkoušky zúčastnit pouze dvakrát v kalendářním roce bez ohledu na vybranou disciplínu. Zkoušky lze skládat v jednom dni nebo ve více dnech. Pokud se účastník rozhodne zkoušku vykonávat v jednom dni, musí se jednat o různé disciplíny. 

Počet účastníků:

Účastníci zkoušku skládají individuálně (tj. na kolbišti je vždy jen jedna dvojice).

Kondice koně, důvody pro vyloučení, prezentace koně:

Kůň může být ze zkoušky vyloužen z důvodu zjevného porušení veterinárních podmínek (bude jevit známky nemoci, kulhat a pod.) nebo z důvodu rozporů v identifikaci koně. 

Komisaři mohou rozhodnout o vyloučení dvojice, pokud dojdou k názoru, že je kůň prezentován jezdcem/kočím neadekvátním nebo nepřijatelným způsobem.

Majitel koně může předvedením koně pověřit jinou osobu (jezdce, kočího). Osoba předvádějící koně může být pro každou zkoušku jiná.

Ustrojení koní a jezdců/vozatajů:

Vybavení koní a jezdců je v souladu s pravidly ČJF pro oficiální soutěže nižších stupňů. V drezurní zkoušce je povolen frak.

Veterinární požadavky:

Veterinární požadavky jsou shodné s požadavky pro účast koně na svodu. Kůň musí být řádně vakcinován proti chřipce v termínech daných výrobcem vakcíny. Kůň nesmí být přeočkován méně než 7 dní před konáním zkoušky. Vakcinace musí být vyznačena v průkazu koně. V průkazu koně dále musí být zapsán negativní výsledek rozboru krve na infekční anémii. 

Porota:

Porota se skládá ze dvou komisařů pověřených a  certifikovaných u KFPS.

Výsledky zkoušek:

Porota vystaví protokol o provedené zkoušce, který musí být opatřen razítkem a podpisy komisařů. Protokol bude zaslán majitel koně. Výsledky jednotlivých koní budou sděleny všem účastníkům po ukončení celé zkoušky. Předseda poroty může k písemnému hodnocení připojit ještě slovní vysvětlení bodového ohodnocení. Výsledky zkoušek jsou zveřejňovány pravidelně v časopisu Phryso.

Známky:

Každý část jednotlivých zkoušek je bodově ohodnocena na stupnici dle drezurních pravidel. Kůň může získat známku na stupnici 0 - 10.

0 = nebylo předvedeno
1 = velmi špatné
2 = špatné
3 = téměř špatné
4 = nedostatečné
5 = dostatečné
6 = uspokojivé
7 = dosti dobré
8 = dobré
9 = velmi dobré
10 = vynikající 

IBOP TEST - ZÁKLADNÍ SHOW ZÁPŘAH

IBOP TEST - DREZURA

IBOP TEST - ZÁPŘAH

slot gacor slot gacor 2023 slot deposit dana jendralsmaya.org slot deposit dana slot gacor slot demo slot pulsa situs slot slot gacor slot kamboja slot pulsa